• 1 Current: Dudubbee
  • 2 Kutaa 1: Ragaa hawaassummaa
  • 3 Kutaa 2: Jireenya guyyaa guyyaa yeroo weerara vaayirasii koronaa
  • 4 Kutaa 3:Haala hojii ogummaa yeroo weerara vaayirasii koronaa
  • 5 Kutaa 4: Tarkanfiiwwan dhuunfaa vaayirasii koronaa ittisuudhaaf
  • 6 Kutaa 5: Tarkaanfiiwwan uummataa vaayirasii koronaa ittisuudhaaf
  • 7 Kutaa 6: Gaaffii nageenya dhuunfaa keessaniin walqabatu
  • 8 Complete