• Current ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ
  • ส่วนที่ 2 การใช้ชีวิตและกิจกรรมประจำวันของท่านในช่วงที่มีการระบาดของโรค โควิด 19 นี้
  • ส่วนที่ 3 การทำงานและการประกอบอาชีพในช่วงที่มีการระบาดของโรค โควิด 19
  • ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันส่วนบุคคล
  • ส่วนที่ 5 มาตรการป้องกันโรคระบาด โควิ19 ในระดับสังคมและ ชุมชน
  • ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของตัวท่าน
  • Complete
*
*
มีจำนวนกี่คนที่พักiรวมกันอยู่ในบ้านเดียวกับท่าน (ไม่นับตัวเอง) กรุณาพิมพ์ จำนวนคนตามกลุ่มอายุ
*
*
*
*