• Current Uthenga zokhudza zachikhalidwe ndi mmene anthu alili
  • Moyo wa tsiku ndi tsiku munyengo ya mulili wa coronavirus
  • Umoyo pa ntchito mu nyengo ya coronavirus
  • Njira zozitetezera kuti musatenge coronavirus
  • Njira zopewela coronavirus kumadela
  • Mafunso okhudza umoyo wanu
ndinu?
Ndinu ochoka kuti
ndinu achipembedzo chanji
Maphunziro munafika nawo pati
kodi ndinu

mumakhala ndi anthu anagati (kupatula inuyo)? chonde lembani nambala ya anthu mofanana nd gulu la zaka. lembani 0 ngati palibe munthu mu gulu limenelo.

kodi mumakhala ku
kutengela mdziko muno, muli gulu liti pa kupeza kwa ndalama