• 1 Current: Background
  • 2 -ማህበራዊ እና የስነ- ህዝብ መረጃዎች
  • 3 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት የዕለት ተዕለት ሕይወት
  • 4 በ ኮሮና ወረርሽኝ ወቅት የባለሙያ ሕይወት
  • 5 ለኮሮና ቫይረስ ግለሰባዊ የመከላከያ እርምጃዎች
  • 6 ለኮሮና ቫይረስ የህብረተሰቡ የመከላከያ እርምጃዎች
  • 7 ከግል ጤንነትዎ ጋር የሚዛመዱ ጥያቄዎች
  • 8 Complete